Σχέδιο Έρευνας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Επιδημιολογική  Μελέτη  εκτίμησης των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων»

της πράξης:

«Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών»

 

Α. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, είναι να αποσαφηνιστούν, να οριστούν και να τεκμηριωθούν οι οριακές τιμές βαρέων μετάλλων για  τη χρήση των εδαφών, και να εκτιμηθεί η επιβάρυνση του οργανισμού των παιδιών σε περιοχή με έκθεση σε βαρέα μέταλλα, σε σύγκριση με δείγμα μαρτύρων από περιοχή χωρίς έκθεση με απώτερο στόχο τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας.

Tα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν:

  • Στην Υιοθέτηση ενός πλέγματος πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα στοχεύουν στην  ανίχνευση των κίνδυνων για την υγεία που εκπορεύονται από το περιβάλλον, την εγκατάσταση αποτελεσματικότερων  (και προληπτικού χαρακτήρα) συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων αυτών, με πλήρη υιοθέτηση των αρχών ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων.
  • Στην ενημέρωση των δημόσιων αρχών και του τοπικού πληθυσμού για τις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος

Β. Μεθοδολογία της Έρευνας

Β 1. Δείγμα

Στην έρευνα θα συμμετέχουν παιδιά 6-12 ετών μετά την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους.

Βασική μονάδα δειγματοληψίας θα αποτελέσουν τα δημόσια δημοτικά σχολεία του δήμου Λαυρεωτικής καθώς επίσης και σχολεία από μια  περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής που δεν παρουσιάζει επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα.

Συνολικά, η έρευνα θα διεξαχθεί σε δείγμα  250 περίπου παιδιά από την περιοχή του Λαυρίου και  περίπου 100 παιδιών μαρτύρων, μιας άλλης περιοχής της  ΠΕ Αττικής.

Β 2. Εργαλεία της έρευνας

2.1 Έντυπο σωματομετρικού ελέγχου

Το έντυπο σωματομετρικού ελέγχου περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία του μαθητή, σωματικό βάρος , ύψος και  έλεγχο  σε νύχια, δόντια, ούλα. Το  συγκεκριμένο έντυπο θα συμπληρώνεται από ιατρό / επιστημονικό ερευνητή της ΕΣΔΥ και δεν  θα αναγράφεται το όνομα του μαθητή.

2.2 Ερωτηματολόγιο γονέων

Το ερωτηματολόγιο των γονέων περιλαμβάνει δημογραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν τον γονέα. Περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις που αφορούν την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του παιδιού τους και αναφορές  σε συγκεκριμένα νοσήματα. Τέλος, υπάρχει ενότητα που αφορά τις  διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

2.3 Συγκέντρωση Ούρων

Στο πλάισιο της έρευνας και προκειμένου να μετρηθεί η πιθανή επιβάρυνση του οργανισμού των παιδιών από βαρέα μέταλλα θα συγκεντρωθεί δείγμα ούρων των παιδιών  που θα συμμετάσχουν στην έρευνα. Το δείγμα των ούρων θα συνοδεύουν ανώνυμα και κωδικοποιημένα το Έντυπο σωματομετρικού ελέγχου και το Ερωτηματολόγιο των γονέων.

2.4 Έντυπο συναίνεσης των γονέων

Το έντυπο συναίνεσης των γονέων έχει συνταχθεί από την ερευνητική ομάδα του έργου και θα σταλεί στους Διευθυντές των σχολείων προκειμένου να το προωθήσουν μέσω των μαθητών/τριων, στους γονείς. Επίσης το συγκεκριμένο έντυπο θα είναι διαθέσιμο και στο Κέντρο Υγείας. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνας, των θεματικών του ερωτηματολογίου, τα στοιχεία του Φορέα υλοποίησης της Έρευνας. Στο έντυπο αυτό οι γονείς μπορούν να δηλώσουν τη συναίνεση τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα.